آب بندی نما ، درزبندی ساختمان با روش راپل

آب بندی نمای سیمانی، کامپوزیتی، آجری و…

جلوگیری از نفوذ آب به پشت سطح نمای ساختمان